Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Łukasza Grabka prowadzącego działalność gospodarczą Grabek Łukasz Art Software Technologia dla Sztuki z siedzibą w Lublinie (20-447) przy ul. Diamentowej 5/16, zarejestrowaną pod numerem NIP: 537-213-97-54, REGON: 060531216 za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem „www.artsaas.com” (dalej jako „Serwis”).
 2. 2. Ideą Serwisu oraz Systemu ArtSaas jest dostarczanie specjalistycznego, wielomodułowego oprogramowania dla Galerii Sztuki, Antykwariatów, Kolekcjonerów i Artystów.
 3. 3. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega, że akceptacja następuje z chwilą odznaczenia pola „Akceptuję Regulamin”.
 4. 4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.
 5. 5. Czasem właściwym dla Serwisu ArtSaas jak i Systemu jest czas środkowo-europejski (CET)

§ 2 Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć:
 1. 1. Administrator Klienta – Klient lub wybrany przez Klienta Użytkownik, który zarządza Kontem Klienta. Administrator posiada pełen dostęp do funkcjonalności w ramach wybranej Wersji i Planu Systemu, może tworzyć konta Użytkowników, przydzielać i odbierać uprawnienia oraz dostęp do funkcjonalności Systemu.
 2. 2. Cennik – szczegółowe zestawienie opłat obowiązujących za świadczenie Usługi. Szczegółowy wykaz i opis ustalania cen znajduje się na stronie intenetowej Usługodawcy w zakładce „Cennik”
 3. 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Usługodawcą.
 4. 4. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 5. 5.  Konto Klienta – instancja Systemu ArtSaas udostępniona Klientowi pod indywidualnym i niepowtarzalnym adresem internetowym po wprowadzeniu loginu i hasła w formularzu logowania.
 6. 6. Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca kalendarzowego, będący podstawą rozliczenia należności Klienta wobec Usługodawcy. Pierwszym dniem jest zawsze 1-szy dzień miesiąca kalendarzowego
 7. 7. Plan – zbiór funkcjonalności w ramach danej Wersji.
 8. 8. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu i Usług ArtSaas.
 9. 9. „Serwis ArtSaas” albo zamiennie „Serwis” – serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.artsaas.pl.
 10. 10. „System ArtSaas” zamiennie „System” – Elektroniczny Rejestr Inwentarza i Kolekcji – oprogramowanie umożliwiające świadczenie Usługi, zainstalowane na serwerach Usługodawcy, dostępne przez protokół sieciowy HTTPS po zalogowaniu, poprzez wprowadzenie loginu i hasła Klienta.
 11. 11. Usługa – płatnie świadczone usługi polegające na udostępnieniu Klientowi funkcjonalności Systemu ArtSaas w wybranej przez Klienta Wersji i Planie opisanych w Serwisie.
 12. 12. Usługodawca – Łukasz Grabek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grabek Łukasz Art Software Technologia dla Sztuki z siedzibą w Lublinie (20-447) przy ul. Diamentowej 5/16, zarejestrowaną pod numerem NIP: 537-213-97-54 oraz REGON: 060531216. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@artsaas.pl.
 13. 13. Użytkownik – Klient, pracownik Klienta lub/i osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usługi. Każdy Użytkownik posiada indywidualny, unikalny login i hasło dostępu do Konta Klienta.
 14. 14. Umowa – umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zgodnie z którą Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi a Klient do regulowania należności zgodnych z Cennikiem Usługodawcy dla wybranego Planu.

§ 3 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania serwisy i sytemu ArtSaas wymagane jest:
 1. 1. Urządzenie podłączone do sieci Internet, wyposażone w poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową, z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką, akceptującą pliki typu „cookies”;
 2. 2. Posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. 3. Usługodawca zaleca Użytkownikowi korzystanie z najnowszych, stabilnych wersji następujących przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari.
 4. 4. Usługodawca, przed zawarciem Umowy, udostępnia na życzenie, wersję demonstracyjną Systemu.

II. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

§ 4

 1. 1. Na podstawie Umowy zawartej z Klientem, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta jedną z oferowanych przez siebie Usług, zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem w dniu zawarcia Umowy.
 2. 2. Szczegółowy opis Usług znajduje się w Serwisie Usługodawcy na podstronie https://artsaas.com/funkcje-stron/
 3. 3. Usługa ma na celu wspieranie zarządzania galeriami sztuki i antyków, prywatnymi i instytucjonalnymi kolekcjami dzieł sztuki i oraz dorobkiem indywidualnych artystów.
 4. 4.Usługodawca zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc techniczną w zakresie korzystania z Usługi, w szczególności polegającą na przedstawieniu zasad działania Systemu oraz jego obsługi. Pomoc techniczna, o której mowa w Regulaminie, dostępna jest pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@artsaas.pl oraz pod numerem telefonu: (+48) 517 396 968. Pomoc świadczona jest w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:30 do 17:30.

III. Zawarcie umowy

§ 5

 1. 1. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu albo na umówionym spotkaniu, przedstawia ofertę.
 2. 2. Złożenie zamówienia na Usługę, dokonane w Serwisie jest równoznaczne z wolą zawarcia Umowy.
 3. 3. Usługodawca potwierdza otrzymanie formularza zamówienia wysyłając potwierdzenie zawarcia Umowy na wskazany w toku rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. 4. Zamawiając Usługę, Klient oświadcza, że przyjął do wiadomości i zaakceptował ofertę Usługodawcy, zapoznał się i zrozumiał treść Regulaminu oraz, że świadomie akceptuje, w całości jego postanowienia.
 5. 5. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że posiada zdolność do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu oraz do nabywania praw.

§ 6

 1. 1. W celu złożenia zamówienia na wybraną Wersję i Plan Usługi ArtSaas, Klient dokonuje rejestracji w Serwisie Usługodawcy, na podstronie pod adresem internetowym http://www.artsaas.pl/register/.
 2. 2. W toku rejestracji Klient nadaje nazwę dla konta, które zamawia. Podana nazwa zostanie użyta w nazwie indywidualnego i niepowtarzalnego adresu internetowego Konta Klienta.
 3. 3. Zamówienie Usługi może także nastąpić w inny, dorozumiany sposób uzgodniony z Usługodawcą (np. osobiste spotkanie i podpisanie umowy).
 4. 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym jego danych osobowych lub/i danych firmowych (imię i nazwisko, nazwa, siedziba, NIP, nr telefonu i adres e-mail) w toku składania zamówienia. W przypadku zmiany danych, Klient zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez dostarczenie aktualnych danych na adres email: kontakt@artsaas.pl
 5. 5. Po przyjęciu zamówienia Usługodawca tworzy Konto Klienta. Na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłane jest potwierdzenie pomyślnej rejestracji wraz z linkiem, loginem i hasłem umożliwiającym dostęp do Konta Klienta.
 6. 6. Pierwsze logowanie do Systemu ArtSaas jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 7. 7. Po utworzeniu Konta Klienta zmiana internetowego adresu Konta Klienta nie jest możliwa.
 8. 8. Po pierwszym zalogowaniu do Konta Klienta, a także w każdej chwili od pierwszego logowania Klient ma możliwość zmiany loginu oraz hasła do swojego Konta.

§ 7

 1. 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. 2. W przypadku indywidualnie uzgodnionych warunków Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, Umowa jest zawierana na czas określony.

IV. Prawa i obowiązki Klienta

§ 8

 1. 1. Klient ma prawo do korzystania z Usługi nieodpłatnie przez pierwsze 30-dni od dnia zawarcia Umowy. Po upływie tego okresu, Usługodawca pobiera opłatę za korzystanie z Usługi, zgodną z Cennikiem.
 2. 2. Klient ma prawo do zmiany Planu w ramach udostępnianej mu Wersji Systemu z Planu Mikro na Plan Pro w dowolnej chwili. Opłata za niewykorzystany Okres rozliczeniowy w Planie Mikro jest zaliczana na poczet opłaty za dany okres rozliczeniowy w Planie Pro.
 3. 3. Klient nie może zmienić Planu Pro na Plan Mikro w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego.
 4. 4. Klient ma prawo kierowania zapytań do działu pomocy technicznej.

§ 9

 1. 1. Klient zobowiązuje się wprowadzać do Konta wyłącznie dane, w odniesieniu do których jest podmiotem uprawnionym do posługiwania się nimi.
 2. 2. Klient zobowiązuje się do nie wprowadzania do Systemu treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. 3. Klient zobowiązuje się do niekorzystania z Serwisu i Usług Usługodawcy w sposób zakłócający ich funkcjonowanie, jak również do tego, że nie będzie wgrywał do systemu plików zawierających złośliwy kod (np. wirusy, malware, trojan) czy kodów typu parser albo innych służących wyrządzeniu szkody Usługodawcy lub/i Użytkownikom.
 4. 4. Klient, przed zawarciem Umowy, zobowiązuje się do sprawdzenia czy jego urządzenie bądź urządzenia spełniają wymagania techniczne Systemu, o których mowa w §3 Regulaminu.
 5. 5. Klient zobowiązuje się do nie ingerowania w kod źrodłowy Systemu.

§ 10

 1. 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania Użytkownika lub/i Użytkowników, którym nadany został unikalny login pozwalający na korzystanie z Usługi w imieniu Klienta. Usługodawca nie ma wpływu na to, dla kogo Klient tworzy unikalny login.

§ 11

 1. 1. Prawa i obowiązki przysługujące Klientowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby bez wiedzy i zgody Usługodawcy. Usługodawca udziela takiej zgody odpowiednio drogą elektroniczną albo pisemnie.
 2. 2. Usługodawca świadczy Usługi wyłącznie na rzecz wyspecjalizowanych podmiotów, o których mowa w §1 Regulaminu.

§ 12

 1. 1. W związku z publicznym charakterem sieci Internet i niezależnie od działań Usługodawcy, który dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Serwisu i świadczonych przez siebie Usług, aby dodatkowo ochronić się przed zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, Usługodawca zaleca swoim Klientom:
  a) stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet;b) unikanie korzystania z Usługi przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. WiFi) jak i przypadkowego sprzętu;c) unikanie zapisu Hasła w przeglądarce internetowej;d) nie używanie tak samo brzmiącego loginu i Hasła;e) ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin“ ; „nazwa firmy1“ ; „imię i nazwisko“.

§ 13

 1. 1. W przypadku kiedy po zalogowaniu do Usługi Klient zauważy zmiany, o których nie był wcześniej informowany przez Usługodawcę, np. zmianę interfejsu Użytkownika, niespotykane wcześniej komunikaty czy ikony, Usługodawca zaleca natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usługi oraz poinformowanie go o tym. Prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej: pomoc@artsaas.pl

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

§ 14

 1. 1. Usługodawca nigdy nie ingeruje w konto Klienta i zgromadzone na nim informacje. Wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu problemu do pomocy technicznej przez Klienta, Usługodawca, i tylko wtedy gdy sytuacja tego wymaga, może wejść do Konta Klienta celem udzielenia pomocy Klientowi.
 2. 2. Usługodawca może pytać Użytkownika o opinię i poziom zadowolenia z Systemu oraz jego obsługi.
 3. 3. Usługodawca może badać sposób wykorzystywania Systemu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. nazwa i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, szybkość łącza).
 4. 4. Usługodawca zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Systemu w celu konserwacji, modyfikacji i modernizacji Usług po uprzednim poinformowaniu Klienta o terminie i czasie przerwy.
 5. 5. W przypadku wystąpienia czynnika lub/i czynników, na które nie miał wpływu Usługodawca, może wystąpić nieplanowana przez Usługodawcę przerwa techniczna. W takim przypadku Usługodawca dołoży wszelkich starań do jak najszybszego przywrócenia pracy Systemu jeżeli praca ta faktycznie zostanie zakłócona, a gdy zajdzie taka konieczność do przywrócenia danych z ostatniej wykonanej przed awarią kopii bezpieczeństwa Systemu. Usługodawca, w przypadku wystąpienia takiej nieplanowanej przerwy technicznej pozostaje w stałym kontakcie z Klientem.
 6. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta z powodu braku wniesienia opłaty, dzień po upływie wyznaczonej daty płatności dla danego Okresu rozliczeniowego aż do momentu wniesienia opłaty. Okres, w którym Klient pozostaje bez prawa korzystania z Systemu nie zalicza się do Okresu rozliczeniowego.
 7. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Konta Klienta, w przypadku braku otrzymania od niego wyjaśnień a postępowania przez niego w taki sposób, że:
  a) narusza lub/i naruszył przepisy prawa powszechnego oraz Regulaminu;
  b) podejmuje lub/i podjął działania , które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Systemie przez Usługodawcę lub innych Klientów;
  c) działa lub/i działał na szkodę Usługodawcy bądź innych Użytkowników;
  d) podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia, w szczególności należące do innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo niepełnej osoby prawnej.

§15

 1. 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.

§16

 1. 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) niepoprawnie wpisane dane przez Klienta na etapie rejestracji;
  b) brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika lub/i Użytkowników albo ograniczenia w jego dostępności (Usługa ArtSaas nie jest usługą dostępu do Internetu);
  c) ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika lub/i Użytkowników, z którego korzystają, a które uniemożliwiają im poprawne korzystanie z Usługi. Usługodawca, w §3 Regulaminu określił wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania Usługi. Usługodawca zapewnia ponadto możliwość przetestowania Systemu za pomocą wersji demonstracyjnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, w trakcie trwania Umowy, Klient może skontaktować się z pomocą techniczną;
  d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta Klienta przez Użytkownika lub/i Użytkowników osobom trzecim.
  e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań Użytkownika lub/i Użytkowników, w szczególności poprzez korzystanie przez nich z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i Regulaminem;
  f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich, które nie są związane warunkami Umowy;
  g) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników niebędących Konsumentami, które spowodowane zostały na skutek korzystania przez nich z Usługi, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę.

§17

 1. 1. Usługodawca nie ma wpływu na to czy jakiekolwiek osoby trzecie, niezwiązane warunkami Umowy, podejmą bądź nie, jakąkolwiek czynność lub/i czynności w związku ze świadczoną przez niego Usługą. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Klient zarządza swoim Kontem.

§18

 1. 1. Usługodawca:
  a) udostępnia zasoby Systemu w celu przechowywania danych przez Klienta. Tym samym Usługodawca wyłącznie przechowuje dane Klienta i umożliwia ich transmisję w Internecie;
  b) nie modyfikuje danych wprowadzanych przez Użytkownika lub/i Użytkowników;
  c) w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Klienta, skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi odpowiednio jak zostało to określone §24 Regulaminu, w zgodzie z przepisami prawa;
  d) w przypadku rozwiązania Umowy z winy Usługodawcy, przekazuje dane zapisane w Systemie Klientowi.

§19

 1. 1. Usługodawca jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Umowy do wysokości poniesionych strat przez Klienta.

VI. Płatności

§ 20

 1. 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta, Usługodawcy przysługuje opłata zgodna z Cennikiem oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. 2. Opłata dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury VAT przez Usługodawcę. Klient może zdecydować o otrzymywaniu faktur drogą listowną albo drogą elektroniczną (e-
  faktura).
 3. 3. Opłata wnoszona jest przez Klientem przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.
 4. 4. Usługodawca wystawia faktury VAT pierwszego dnia roboczego następnego Okresu rozliczeniowego.
 5. 5. Jeśli Umowa na świadczenie Usługi została zawarta w dniu innym niż 1-szy dzień miesiąca kalendarzowego, opłata za pierwszy Okres rozliczeniowy jest wyliczana poprzez obliczenie dni faktycznego korzystania z Systemu przez Klienta. Opłaty za Okres rozliczeniowy zgodne są Cennikiem oraz zasadami Regulaminu.
 6. 6. W razie opóźnienia w dokonywaniu płatności przez Klienta, Usługodawca ma prawo do naliczania odsetek od zaległej płatności w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności
 7. 7. Na żądanie Usługodawcy, Klient jest zobowiązany do zapłaty należnych odsetek ustawowych.

VII. Odstąpienie od umowy

§ 21

 1. 1. Konsument może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14-dni od dnia zawarcia Umowy poprzez przesłanie wypełnionego formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu, drogą elektroniczną (adres e-mail:kontakt@artsaas.pl ) albo drogą listowną na adres siedziby Usługodawcy.

VIII. Reklamacje

§ 22

 1. 1. W przypadku uznania przez Klienta, że Usługodawca nienależycie świadczy umowę bądź jej w ogóle nie świadczy na rzecz Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wszczęcia postepowania reklamacyjnego.
 2. 2.  Reklamacje prosimy składać drogą elektroniczną kontakt@artsaas.pl) albo przesyłając pismo na adres siedziby Usługodawcy, wskazując w nim:a) nazwę lub/i imienię i nazwisko Klienta;
  b) oznaczenie Wersji i Planu, których reklamacja dotyczy;
  c) możliwie dokładny opis nieprawidłowości wraz z czasem i miejscem ich wystąpienia;
  d) ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji;
  e) jeżeli reklamacja dotyczy błędu w fakturze, prosimy o podanie jej numeru oraz daty wystawienia.
 3. 3.  Rozpatrzenie reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż 30 dnia.
 4. 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy pisma zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
 5. 5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IX. Rozwiązanie umowy

§ 23

 1. 1. Rozwiązanie Umowy następuje na skutek upływu okresu, na jaki Umowa została zawarta (w przypadku umowy na czas określony) albo w dniu jej rozwiązania.
 2. 2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez Klienta, w dowolnym czasie trwania Umowy, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Za dzień wypowiedzenia Umowy uznaje się dzień, w którym odpowiednio Klient lub/i Usługodawca otrzymał oświadczenie woli o chęci rozwiązania Umowy.
 3. 3. Rozwiązanie Umowy wiąże się z trwałym usunięciem Konta Klienta wraz ze wszystkimi zapisanymi danymi. Usunięcie danych Klienta następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 4. 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z Klientem, a co za tym idzie usunięcia jego Konta oraz danych na nim zapisanych, jeżeli Klient zwleka z uregulowaniem płatności przez okres dłuższy niż 90 dni od dnia zablokowania Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień rozwiązania Umowy uznaje się dzień, w którym Umowa może zostać rozwiązana w ten sposób.

§ 24

 1. 1. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy z Klientem a także do rozwiązania zawartej już z nim Umowy, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli:a) podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia, w szczególności należące do innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo niepełnej osoby prawnej w rozumieniu przepisów polskiego prawa;
  b) narusza lub/i naruszył przepisy prawa powszechnego oraz Regulaminu;
  c) podejmuje lub/i podjął działania , które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Systemie przez Usługodawcę lub innych Klientów;
  d) zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie albo jest wykorzystywana do celów niezgodnych ze swoim przeznaczeniem oraz ze szkodą na rzecz Usługodawcy i jego Klientów;
  e) zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie albo jest wykorzystywana w sposób zagrażający bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Systemie przez Usługodawcę lub innych Klientów;
  f) Usługodawca uprzednio rozwiązał Umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient;
  g) działa lub/i działał na szkodę Usługodawcy bądź innych Użytkowników.

X. Ochrona danych osobowych

§ 25

 1. 1. Korzystając z Serwisu i Usług, Klient akceptuje zasady ochrony danych osobowych wdrożone i stosowane przez Usługodawcę, a w szczególności to, że:a) Usługodawca jest administratorem danych osobowych, a w przypadkach w których zawarł odpowiednią umowę na piśmie jest przetwarzającym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  b) Usługodawca wdrożył środki organizacyjne i techniczne zgodnie z przepisami polskiego prawa;
  c) Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych do Systemu przez Klienta, w odniesieniu do których to Klient jest administratorem danych osobowych;
  d) Klient, w zgodzie z przepisami prawa, powinien podpisać umowę powierzenia z Usługodawcą. W umowie tej szczegółowo określone są zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe:a) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej wykonywania, zmiany bądź jej rozwiązania;
  b) w zakresie i celu niezbędnym dla wypełnienia swoich, prawnie usprawiedliwionych celów (marketing usług własnych) przy czym przetwarzanie to nie narusza praw
  i wolności osoby, której dane dotyczą;
  c) w zakresie i celu, na który osoba fizyczna wyraziła dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie (np. newsletter)
 3. 3. Każdy kogo dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:a) rozwiązania Umowy;
  b) cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. 5. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, usunięciem wszystkich plików oraz danych Klienta wprowadzonych do Systemu.
 6. 6. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Kliencie w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
 7. 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. 8. Wszelkie dane wprowadzone do Konta Klienta przez jego samego lub/i wyznaczonych przez niego Użytkowników, w trakcie korzystania z Usługi, są przetwarzane w zakresie i celu przetwarzania tych danych. Klient jest administratorem tych danych oraz ma obowiązek przetwarzać je w zgodzie z przepisami prawa.
 9. 9. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jak i Systemu Artsaas powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.artsaas.pl/polityka-prywatnosci.

XI. Prawa własności intelektualnej

§ 26

 1. 1. Wszelkie prawa do Serwisu jak i do Systemu, w szczególności autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, prezentacji ekranowych i grafik należą do Usługodawcy.
 2. 2. Zabrania się korzystania z Serwisu jak i Systemu w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy albo osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej przysługującego Usługodawcy, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. 3. Klient poprzez dodawanie treści, grafik lub innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) w swoim Koncie, udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji:a) wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera oraz w Systemie teleinformatycznym;
  b) zmienianie, usuwanie, uzupełnianie;
  c) wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) utworów wprowadzonych do Systemu przez Klienta w taki sposób, aby tylko wybrana przez Klienta osoba miała do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie za pośrednictwem kanałów Systemu, które wykorzystuje Klient.

XII. Postanowienia końcowe

§ 27

 1. 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: http://www.artsaas.pl/terms_of_service/ , za pośrednictwem której Regulamin może zostać wyświetlony na stronie internetowej, pobrany w formacie .pdf lub/ i wydrukowany. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej: pomoc@artsaas.pl
 2. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. 3. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo jeżeli umowa została zawarta pisemnie, za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres podany jako adres do korespondencji.
 4. 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Klienta na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca dotychczasowej Umowy nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu.
 6. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. 7. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. 8. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym
 9. 9. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 10. 10. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Data ostatniej aktualizacji 25.05.2018 r.