ArtSaas - Terms of Service

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez ArtSaas Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem „www.artsaas.com”. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. 2. Właścicielem i operatorem Serwisu i Oprogramowania, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem Usług, jest ArtSaas Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rubinowa 2/57, 20-575 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826272, o kapitale zakładowym
  w wysokości 235.000,00 PLN, NIP: 7123398825.
 3. 3. Ideą Serwisu oraz Aplikacji ArtSaas jest dostarczanie Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania do prowadzenia strony internetowej, a także wspierającego procesy związane z prowadzeniem działalności artystycznej, galerii sztuki, kolekcji dzieł sztuki.
 4. 4. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega, że akceptacja następuje z chwilą odznaczenia pola „Akceptuję Regulamin”.
 5. 5. Klient zobowiązuje się̨ do przestrzegania postanowień́ Umowy i Regulaminu.
 6. 6. Czasem właściwym dla Serwisu ArtSaas jak i Aplikacji ArtSaas jest czas środkowo-europejski (CET).

§ 2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej.
 1. 1. Administrator Klienta – Klient lub wybrany przez Klienta Użytkownik, który zarządza Panelem Klienta. Administrator posiada pełen dostęp do funkcjonalności w ramach wybranego Pakietu Aplikacji ArtSaas.
 2. 2. Aplikacja ArtSaas (Oprogramowanie strony internetowej) – zamiennie „Aplikacja” – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), służący do prowadzenia strony internetowej oraz zarządzania portfolio artysty, galerią sztuki czy kolekcją dzieł sztuki, udostępniany przez ArtSaas Technologies Sp. z o.o. w ramach Usługi świadczonej na podstawie Regulaminu.
 3. 3. Cennik –zestawienie opłat obowiązujących za świadczenie Usługi. Szczegółowy wykaz i opis ustalania cen znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce „Cennik”, pod adresem https://artsaas.com/cennik/.
 4. 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Usługodawcą.
 5. 5. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 6. 6. Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca kalendarzowego, będący podstawą rozliczenia należności Klienta wobec Usługodawcy. Pierwszym dniem jest zawsze 1-szy dzień miesiąca kalendarzowego.
 7. 7. Pakiet – określony zbiór funkcjonalności Aplikacji, np. Starter, Small, Pro.
 8. 8. Panel Klienta (zamiennie „Konto Klienta”) – narzędzie do zarządzania usługą, udostępnione Klientowi przez Usługodawcę.
 9. 9. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.artsaas.pl.
 10. 10. Strona internetowa – forma prezentacji informacji realizowana w sieci Internet przy użyciu udostępnionego Klientowi przez Usługodawcę Oprogramowania.
 11. 11. Szablon strony internetowej – układ i szata graficzna strony internetowej udostępniany w ramach Usługi. Wybór szablonów znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce „Szablony stron”, pod adresem https://artsaas.com/szablony-stron/.
 12. 12. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Usługi udostępniania Oprogramowania.
 13. 13. Usługa – usługa świadczona przez firmę ArtSaas Technologies Sp. z o.o. za pośrednictwem sieci Internet polegająca na udostępnianiu oprogramowania do prowadzenia Strony internetowej i wspierania zarządzania portfolio artysty, galerią i kolekcją dzieł sztuki.
 14. 14. Usługodawca – ArtSaas Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rubinowa 2/57 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826272, o kapitale zakładowym w wysokości 235.000,00 PLN, NIP: 7123398825.
 15. 15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, zawarta w sposób określony w regulaminie pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 16. 16. Użytkownik – Klient, pracownik Klienta lub/i osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usługi.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. 1. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest:
 2. a) urządzenie podłączone do sieci Internet, wyposażone w poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową, z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką, akceptującą pliki typu „cookies”;
 3. b) posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. 2. Usługodawca zaleca Użytkownikowi korzystanie z najnowszych (do trzech wersji wstecz), stabilnych wersji następujących przeglądarek z włączoną obsługą JavaScript i Cookies: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer oraz Safari.

Rozdział II. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

§ 4

 1. 1.Na podstawie Umowy zawartej z Klientem, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługę udostępniania Aplikacji ArtSaas zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.
 2. 2. Udostępnienie Użytkownikowi następuje na serwerze Usługodawcy (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (rozumianego jako zwielokrotnienie trwałe) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.
 3. 3. Szczegółowy opis Usługi znajduje się̨ w Serwisie Usługodawcy pod adresem https://artsaas.com/.
 4. 4.Usługa ma na celu zapewnienie dostępu do oprogramowania do prowadzenia strony internetowej oraz wspieranie zarządzania dorobkiem indywidualnych artystów, galeriami sztuki, prywatnymi i instytucjonalnymi kolekcjami dzieł sztuki.
 5. 5. Usługodawca z chwilą uruchomienia Aplikacji na urządzeniu przez Klienta, przyznaje Klientowi odpłatną, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na korzystanie z Aplikacji w formie kodu wynikowego na dowolnym urządzeniu, wyłącznie w celu łączenia się z Aplikacją, aby umożliwić Klientowi dokonywanie za pośrednictwem Aplikacji korzystanie z Usług; Licencja udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem że Klient może korzystać z urządzenia posiadającego Aplikację na całym świecie, bez ograniczeń terytorialnych.
 6. 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim, co nie dotyczy udostępniania w zakresie niezbędnym do korzystania przez odbiorców usług Klientów ze Strony internetowej Użytkownika.
 7. 7. Usługodawca zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc techniczną w zakresie korzystania z Usługi, w szczególności polegającą na przedstawieniu zasad działania Oprogramowania oraz jego obsługi. Pomoc techniczna, o której mowa w Umowie, dostępna jest pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@artsaas.com oraz pod numerem telefonu: (+48) 517 396 968. Pomoc świadczona jest w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Rozdział III. Zawarcie umowy

§ 5

 1. 1. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej albo na umówionym spotkaniu, przedstawia ofertę.
 2. 2. Złożenie zamówienia na Usługę̨, dokonane w Serwisie stanowi ofertę zawarcia Umowy przez Klienta.
 3. 3. Usługodawca potwierdza otrzymanie zamówienia wysyłając potwierdzenie zawarcia Umowy na wskazany w toku rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. 4. Zamawiając Usługę̨, Klient oświadcza, że przyjął do wiadomości i zaakceptował ofertę̨ Usługodawcy, zapoznał się̨ i zrozumiał treść Regulaminu oraz, że świadomie akceptuje w całości jego postanowienia.
 5. 5. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że posiada zdolność́ do zaciągania zobowiązań́ we własnym imieniu oraz do nabywania praw.
 6. 6. Zamówienie Usługi może nastąpić́ w każdy sposób uzgodniony z Usługodawcą (np. osobiste spotkanie i podpisanie umowy).

§ 6

 1. 1. W celu złożenia zamówienia na wybrany Pakiet Usługi ArtSaas, Klient kontaktuje się z Usługodawcą pod numerem telefonu +48 663 309 997, lub adresem e-mail: contact@artsaas.com.
 2. 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym jego danych osobowych lub/i danych firmowych (imię i nazwisko, nazwa, siedziba, NIP, nr telefonu i adres e-mail) w toku składania zamówienia. W przypadku zmiany danych, Klient zobowiązuje się̨ do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez dostarczenie aktualnych danych na adres email: kontakt@artsaas.com
 3. 5. Po przyjęciu zamówienia Usługodawca tworzy Konto Klienta. Na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłane jest potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem, loginem i hasłem umożliwiającym dostęp do Konta Klienta.
 4. 6. Pierwsze logowanie do Aplikacji ArtSaas jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 5. 7. Po pierwszym zalogowaniu do Konta Klienta, a także w każdej chwili od pierwszego logowania Klient ma możliwość́ zmiany loginu oraz hasła do swojego Konta.

§ 7

 1. 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania na warunkach określonych w Umowie.

Rozdział IV. Prawa i obowiązki Klienta

§ 8

 1. 1. Klient ma prawo do 14-dniowego okresu próbnego, podczas którego może nieodpłatnie testować funkcje Usługi.
 2. 2. Od dnia zawarcia Umowy Usługodawca pobiera opłatę za korzystanie z Usługi, zgodną z Cennikiem.
 3. 3. Klient ma prawo do zmiany Planu Starter na Small i Small na Pro w dowolnej chwili. Opłata za niewykorzystany Okres rozliczeniowy w Planie Starter lub Small jest zaliczana na poczet opłaty za dany okres rozliczeniowy w Planie Small lub Pro.
 4. 4. Klient nie może zmienić Planu Pro na Plan Small, i Planu Small na Plan Starter w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego.
 5. 5. Klient ponosi koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami i cennikiem zawartych przez Klienta umów z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych.
 6. 6. Klient ma prawo kierowania zapytań do działu pomocy technicznej.

§ 9

 1. 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest powstrzymanie się od jej używania do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Aplikacją, poprzez stosowanie technik hakerskich, wydobywanie haseł czy innymi metodami. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione w ramach Aplikacji.
 2. 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji, w szczególności nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
 3. 3. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać informacji, oprogramowania, produktów czy usług uzyskanych z Aplikacji.
 4. 4. Klient zobowiązuje się wprowadzać do Oprogramowania wyłącznie dane, w odniesieniu do których jest podmiotem uprawnionym do posługiwania się nimi.
 5. 5. Klient zobowiązuje się do nie wprowadzania do Oprogramowania treści
  o charakterze bezprawnym, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Firma ArtSaas nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie na stronach internetowych zakazanych treści.
 6. 6. Klient, przed zawarciem Umowy, zobowiązuje się do sprawdzenia czy jego urządzenie bądź urządzenia spełniają wymagania techniczne Usługi, o których mowa w §3 Regulaminu.
 7. 7. Klient akceptuje umieszczenie w stopce Strony Internetowej Klienta frazy „Powered by ArtSaas”, będącej linkiem do Serwisu Usługodawcy.

§ 10

 1. 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność (jak za własne działania i zaniechania) za działania Użytkownika lub/i Użytkowników, którym udostępnione zostały unikalne login i hasło pozwalające na korzystanie z Usługi w imieniu Klienta. Usługodawca nie ma wpływu na to, komu Klient udostępnia login i hasło.

§ 11

 1. 1. Prawa i obowiązki przysługujące Klientowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby bez wiedzy i zgody Usługodawcy. Usługodawca udziela takiej zgody odpowiednio drogą elektroniczną albo pisemnie.

§ 12

 1. W związku z publicznym charakterem sieci Internet i niezależnie od działań Usługodawcy, który dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Oprogramowania i świadczonych przez siebie Usług, aby dodatkowo ochronić się przed zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, Usługodawca zaleca swoim Klientom:
  a) stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet;
  b) unikanie korzystania z Usługi przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. Wi-Fi) jak i przypadkowego sprzętu;
  c) unikanie zapisu Hasła dostępu do Panelu Klienta w przeglądarce internetowej;
  d) nie używanie tak samo brzmiącego loginu i Hasła;
  e) ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin“; „nazwa firmy1“; „imię i nazwisko“.

§ 13

 1. 1. W przypadku, kiedy Klient zauważy zmiany, o których nie był wcześniej informowany przez Usługodawcę, np. sposobu wyświetlania treści, niespotykane wcześniej komunikaty czy ikony, Usługodawca zaleca natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usługi oraz poinformowanie go o tym. Prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej: pomoc@artsaas.com. Zaniechanie poinformowania o powyższym Usługodawcy, wyłącza odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu.

Rozdział V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

§ 14

 1. 1. Usługodawca nie ingeruje w Panel Klienta i zgromadzone w nim dane. Wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu problemu do pomocy technicznej przez Klienta, i tylko wtedy gdy sytuacja tego wymaga, Usługodawca może wejść do Panelu Klienta celem udzielenia pomocy Klientowi.
 2. 2. Usługodawca może pytać Użytkownika o opinię i poziom zadowolenia
  z Usługi oraz jego obsługi na podstawie stosownych zgód wyrażonych przez Klienta.
 3. 3. Usługodawca ma prawo umieścić na swojej stronie internetowej https://artsaas.com znak towarowy lub logo Klienta oraz informację o tym, że Klient korzysta z Usługi Oprogramowania strony internetowej. W tym zakresie oraz wyłącznie w celu informacyjnym Klient udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku towarowego lub logo Klienta poprzez umieszczanie znaku towarowego lub logo na stronie internetowej https://artsaas.com oraz materiałach marketingowych Usługodawcy.
 4. 4. Usługodawca może badać sposób wykorzystywania Oprogramowania Strony internetowej, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. nazwa i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, szybkość łącza).
 5. 5. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Oprogramowania w celu konserwacji, modyfikacji i modernizacji Usług po uprzednim poinformowaniu Klienta o terminie i czasie przerwy. Usługodawca podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania stron internetowych Klientów, do prowadzenia których jest wykorzystywane Oprogramowanie. Przerwy techniczne w działaniu Oprogramowania, trwające do ___________, nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się przez Klienta o zwrot opłaty za Usługę.
 6. 6. W przypadku wystąpienia czynnika lub czynników, na które nie miał wpływu Usługodawca, może wystąpić nieplanowana przez Usługodawcę przerwa techniczna. W takim przypadku Usługodawca dołoży wszelkich starań do jak najszybszego przywrócenia pracy Oprogramowania jeżeli praca ta faktycznie zostanie zakłócona, a gdy zajdzie taka konieczność do przywrócenia danych z ostatniej wykonanej przed awarią kopii bezpieczeństwa. Usługodawca, w przypadku wystąpienia takiej nieplanowanej przerwy technicznej pozostaje w stałym kontakcie z Klientem.
 7. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Strony internetowej Klienta z powodu braku wniesienia opłaty, dzień po upływie wyznaczonej daty płatności dla danego Okresu rozliczeniowego, aż do momentu wniesienia opłaty. Okres, w którym Klient pozostaje bez prawa korzystania z Oprogramowania nie zalicza się do Okresu rozliczeniowego.
 8. 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Strony internetowej Klienta, w przypadku braku otrzymania od niego wyjaśnień dotyczących postępowania przez niego w taki sposób, że:
  a) narusza lub naruszył przepisy prawa powszechnego lub Umowy;
  b) podejmuje lub podjął działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy;
  c) działa lub działał na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników;
  d) podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia, w szczególności należące do innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo niepełnej osoby prawnej.

§15

 1. 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.

§16

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika lub Użytkowników albo ograniczenia w jego dostępności;
  b) ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika lub Użytkowników, z którego korzystają, a które uniemożliwiają im poprawne korzystanie z Usługi. Usługodawca, w §3 Regulaminu określił wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania Usługi. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, w trakcie trwania Umowy, Klient może skontaktować się z pomocą techniczną;
  c) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub Użytkowników które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Panelu Klienta przez Użytkownika lub Użytkowników osobom trzecim.
  d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań Użytkownika lub Użytkowników, w szczególności poprzez korzystanie przez nich z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Umowy;
  e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, które nie są związane warunkami Umowy;
  f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lubi Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek korzystania przez niego z Usługi, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę.

§17

 1. 1. Usługodawca nie ma wpływu na to czy jakiekolwiek osoby trzecie, niezwiązane warunkami Umowy, podejmą bądź nie, jakąkolwiek czynność lub czynności w związku ze świadczoną przez niego Usługą. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Klient zarządza swoją Stroną internetową.

§18

 1. Usługodawca:
  a) udostępnia zasoby Oprogramowania w celu prezentacji danych na Stronie internetowej Klienta. Tym samym Usługodawca wyłącznie przechowuje dane Klienta i umożliwia ich transmisję w Internecie;
  b) nie moderuje danych wprowadzanych przez Użytkownika lub/i Użytkowników;
  c) w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Klienta, skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi odpowiednio jak zostało to określone §24 Regulaminu, w zgodzie z przepisami prawa.
  d) w przypadku rozwiązania Umowy z winy Usługodawcy, przekazuje Klientowi dane zapisane w Panelu Klienta.

§19

 1. 1. Odpowiedzialność Usługodawcy za zawinione przez niego szkody wynikłe
  z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ogranicza się do równowartości 1-rocznej opłaty z tytułu jej świadczenia.

Rozdział VI. Płatności

§ 20

 1. 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta, Usługodawcy przysługuje opłata zgodna z Cennikiem oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. 2. Opłata dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury VAT przez Usługodawcę. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (e-faktura).
 3. 3. Opłata wnoszona jest przez Klienta przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.
 4. 4. Usługodawca wystawia faktury VAT pierwszego dnia roboczego Okresu rozliczeniowego.
 5. 5. Jeśli Umowa na świadczenie Usługi została zawarta w dniu innym niż 1-szy dzień miesiąca kalendarzowego, opłata za pierwszy Okres rozliczeniowy jest wyliczana poprzez obliczenie dni faktycznego korzystania z Aplikacji przez Klienta. Opłaty za Okres rozliczeniowy zgodne są Cennikiem oraz zasadami Regulaminu.
 6. 6. W razie opóźnienia w dokonywaniu płatności przez Klienta, Usługodawca ma prawo do naliczania odsetek od zaległej płatności w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 7. 7. Na żądanie Usługodawcy, Klient jest zobowiązany do zapłaty należnych odsetek ustawowych.
 8. 8. Płatność za Usługę może być pobierana od Klienta za pomocą pośrednika płatności, tj. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika i zapewniającej bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową.

Rozdział VII. Odstąpienie od umowy

§ 21

 1. 1. Konsument może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14-dni od dnia zawarcia Umowy poprzez przesłanie wypełnionego formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu, drogą elektroniczną (adres e-mail:contact@artsaas.com ) albo drogą listowną na adres siedziby Usługodawcy.

Rozdział VIII. Reklamacje

§ 22

 1. 1. W przypadku uznania przez Klienta, że Usługodawca nienależycie świadczy Usługę, bądź jej w ogóle nie świadczy na rzecz Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. 2. Reklamacje prosimy składać drogą elektroniczną (kontakt@artsaas.com) albo przesyłając pismo na adres siedziby Usługodawcy, wskazując w nim:
  a) nazwę lub imię i nazwisko Klienta;
  b) oznaczenie adresu strony internetowej, której reklamacja dotyczy;
  c) możliwie dokładny opis nieprawidłowości wraz z czasem i miejscem ich wystąpienia;
  d) ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji;
  e) jeżeli reklamacja dotyczy błędu w fakturze, prosimy o podanie jej numeru oraz daty wystawienia.
 3. 3. Rozpatrzenie reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje
  w najszybszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż 30 dni od doręczenia reklamacji do Usługodawcy.
 4. 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy pisma zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
 5. 5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Rozdział IX. Rozwiązanie umowy

§ 23

 1. 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez Klienta, w dowolnym czasie trwania Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. Za dzień rozwiązania Umowy uznaje się dzień, w którym odpowiednio Klient lub Usługodawca otrzymał oświadczenie woli o chęci rozwiązania Umowy.
 2. 2. Rozwiązanie Umowy wiąże się z trwałym usunięciem strony internetowej Klienta wraz ze wszystkimi zapisanymi danymi. Usunięcie danych Klienta następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 3. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z Klientem, a co za tym idzie usunięcia jego Strony internetowej oraz danych na niej zapisanych, jeżeli Klient opóźnia się z uregulowaniem płatności przez okres dłuższy niż 90 dni od dnia zablokowania strony na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień rozwiązania Umowy uznaje się pierwszy dzień, w którym Umowa może zostać rozwiązana w ten sposób.

§ 24

 1. 1. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy z Klientem, a także do rozwiązania zawartej już z nim Umowy, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
  a) podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia, w szczególności należące do innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo niepełnej osoby prawnej w rozumieniu przepisów polskiego prawa;
  b) narusza lub naruszył przepisy prawa powszechnego oraz Umowy;
  c) podejmuje lub podjął działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy;
  d) zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie albo jest wykorzystywana do celów niezgodnych ze swoim przeznaczeniem oraz ze szkodą na rzecz Usługodawcy i jego Klientów;
  e) zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie albo jest wykorzystywana w sposób zagrażający bezpieczeństwu danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy;
  f) Usługodawca uprzednio rozwiązał Umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient;
  g) działa lub/i działał na szkodę Usługodawcy bądź innych Użytkowników.

Rozdział X. Ochrona danych osobowych

§ 25

 1. 1. Korzystając z Usługi, Klient akceptuje zasady ochrony danych osobowych wdrożone i stosowane przez Usługodawcę, a w szczególności to, że:
  a) Usługodawca jest administratorem danych osobowych, a w przypadkach, w których zawarł odpowiednią umowę jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  b) Usługodawca wdrożył środki organizacyjne i techniczne zgodnie z przepisami polskiego prawa;
  c) Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji przez Klienta czy przekazanych Klientowi za pośrednictwem Strony internetowej (zapis na newsletter, formularze kontaktowe), w odniesieniu do których to Klient jest administratorem danych osobowych;
  d) Klient, w zgodzie z przepisami prawa, powinien zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Usługodawcą. W umowie tej szczegółowo określone są zasady przetwarzania danych osobowych. Do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu co do formy zawarcia umowy o świadczenie usług, tj. w Rozdziale III §5 Regulaminu.
  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe:
  a) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej wykonywania, zmiany bądź jej rozwiązania;
  b) w zakresie i celu niezbędnym dla wypełnienia swoich, prawnie usprawiedliwionych celów (marketing usług własnych) przy czym przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  c) w zakresie i celu, na który osoba fizyczna wyraziła dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie (np. newsletter).
  3. Każdy kogo dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
  a) rozwiązania Umowy;
  b) cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, usunięciem wszystkich plików oraz danych Klienta wprowadzonych do Panelu Klienta.
  6. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Kliencie w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
  7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  8. Wszelkie dane wprowadzone do Panelu Klienta przez Klienta lub wyznaczonych przez niego Użytkowników, w trakcie korzystania z Usługi, są przetwarzane w zakresie i celu przetwarzania tych danych. Klient jest administratorem tych danych oraz ma obowiązek przetwarzać je w zgodzie z przepisami prawa.
  9. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://artsaas.com/polityka-prywatnosci/.

Rozdział XI. Prawa własności intelektualnej

§ 26

 1. 1. Firma ArtSaas Technologies Sp. z o.o. oświadcza, że przysługują jej wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania strony internetowej, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 2. 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania stron internetowych, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Klient przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 3. 3. Zabrania się korzystania z Oprogramowania w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy albo osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej przysługującego Usługodawcy, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 4. 3. Klient poprzez dodawanie treści, grafik lub innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) w swoim Koncie, udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera oraz w Systemie teleinformatycznym;
  b) zmienianie, usuwanie, uzupełnianie;
  c) wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) utworów wprowadzonych do Oprogramowania przez Klienta w taki sposób, aby tylko wybrana przez Klienta osoba miała do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie za pośrednictwem kanałów Oprogramowania, które wykorzystuje Klient.

 5. 4. Klient poprzez dodawanie treści, grafik lub innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) w swoim Koncie, udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji:a) wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera oraz w Systemie teleinformatycznym;
  b) zmienianie, usuwanie, uzupełnianie;
  c) wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) utworów wprowadzonych do Systemu przez Klienta w taki sposób, aby tylko wybrana przez Klienta osoba miała do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie za pośrednictwem kanałów Systemu, które wykorzystuje Klient.

Rozdział XII. Postanowienia końcowe

§ 27

 1. 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://artsaas.com/terms-of-service/ za pośrednictwem której Regulamin może zostać wyświetlony na stronie internetowej lub wydrukowany. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej: pomoc@artsaas.com
 2. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. 3. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo jeżeli umowa została zawarta pisemnie, za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres podany jako adres do korespondencji.
 4. 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Klienta na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. 5. Zmiana zakresu lub rodzaju Usług nie naruszająca dotychczasowej Umowy nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu.
 6. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. 8. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w sposób polubowny.
 9. 9. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 10. 10. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Data ostatniej aktualizacji 14.02.2020 r.